اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان ضمن عرض خیرمقدم خدمت اساتید و دانشجویان گرامی؛ سایت اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان، سایت فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای معتبر و تراز اول کشور می باشد که به امر تدریس دروس ریاضی در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان اشتغال داشته و جزء مدرسان برتر به شمار می آیند. این سایت جهت ارتباط هرچه سریعتر و بهتر بین اساتید و دانشجویان طراحی گردیده است. پل ارتباطی ما و شما، بخش تماس با مدیر (قسمت فوقانی سایت) می باشد. http://www.teach20.ir 2015-08-31T08:23:22+01:00 text/html 2015-04-25T08:10:46+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میانترم تحقیق در عملیات 2 http://www.teach20.ir/post/222 سلام نمرات میانترم زیر از 6 نمره میباشد.<br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="407" width="549"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره شناسایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره شناسایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39203890</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38801313</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39205032</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39006601</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204922</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100741</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206545</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100068</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002597</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38901779</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002450</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38901415</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39105707</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39205186</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39003463</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100396</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206480</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002984</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102754</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39003000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204854</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002809</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39105573</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206429</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.9</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39101921</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102261</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39001279</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102776</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204906</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204642</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38712525</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39005992</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.8</td></tr></tbody></table><br> text/html 2015-01-15T15:00:49+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس آمار و کاربرد ان در مدیریت 2 نجف آباد http://www.teach20.ir/post/221 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام نمرات زیر از 6 است. که از امتحان میان ترم باضافه نمرات کوییز به دست آمده است.<br>مهسا احسان پور&nbsp; 3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرضیه احمدی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پریسا استکی 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سهیلا افرا 4<br>مریم بابادی 0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مازیار زارعی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد جواد شکرانی 3.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نرگس عباسی مهر 3<br>علیرضا عطایی 0.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امیدرضا قنادی اف0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجید کیوانداریان 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینعلی کریمی4.4<br>فاطمه کریمی 3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاسم کیانی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهداد محرابیان 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حامد مهراذین 4.5<br>محبوبه میرلوحی 5.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرش میری 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میثم نکویی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میلاد نوربخش 1.7<br>فیمه یزدانی 5.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی اله جلالی 2<br></font></font> text/html 2015-01-04T01:14:16+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس ریاضی كاربردی دانشگاه نور و دانش http://www.teach20.ir/post/220 <div align="center"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.</b><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مهرالسادات موسوی نژاد 4.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرداد كیانی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میثم محمدی 1.2<br>فرشید پیرعلی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگار بختیاریان 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; سینا عشقی نژاد 3.2<br>محمدثه كنگازیان 5.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهشید السادات حجازی 2.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهره آقایی 2.3<br>مهسا سمادی 4.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لیلا شاهینی 3.1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چرمی5</font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>زینب حیدری 11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرنوش بهرامی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیا اسماعیلی 2.6 <br>طاهره حسنی 3.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راضیه میرزایی 3.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مریم محمدی 4.9<br>مهسا شاهنوشی 6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرشته السادات عقیلی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرجان احمد پور 2<br>صبا ابراهیمی 3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وحید زمانی 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معصومه نریمانی 1.5<br>محدثه قائد امینی 3.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهرا كریمی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرضیه طهجاسی 2.7<br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;بهجت السادات نریمانی 3</font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شیوا خلیلی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهشاد رستمی&nbsp; 2.5<br>مجید سخایی 2.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سینا نظری 0<br></font></font> text/html 2015-01-04T01:02:10+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات موسسه آموزش عالی نور و دانش http://www.teach20.ir/post/219 <div align="center"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.<br></b><div align="right"><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مرضیه افشین فر 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسرین ریاحی 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد یزدانی 2.4<br>احمد معظم 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصطفی پریشانی 3.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهزاد جلالی 4.2<br>سعید غلامی 5.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الهام موسوی 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزیتا جوادی 2.4<br>علی شاهپوری 2.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رامین افضل 4.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سید محمد موسوی 2.4<br>جلیل محمدی 5.25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی قدیری 3.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاطمه الدیاری 4.5<br>فاطمه ذوالفقاری 4.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاطفه رحیمی 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفرزاده 4<br>حسین غلامی 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدجواد فرجزاده 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا مهربانی 3.1<br>محمدرضا حیدری 3.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طاهره كیانی 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سجاد دهخدا 3.9<br>حمید موذنی 1.9<br></font></font></div></div> text/html 2015-01-04T00:50:50+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس ریاضی 2 موسسه آموزش عالی نور و دانش http://www.teach20.ir/post/218 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.</b></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهدی تاج پرست 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی قدیری 2<br>مصطفی پریشانی 4.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاطمه الدیرادی 5.3<br>احمد منظم 3.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمید موذنی 2.7<br>محمد یزدانی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رامین افضل 5.3<br>فاطمه ذوالفغاری 3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی جعفر زاده 1.7<br>الهام موسوی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سجاد دهخدا 2.3<br>بهزاد جلالی 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلیل محمدی 1<br>حسین غلامی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهران عظیمی 4.5<br>عاطفه رحیمی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهربانی&nbsp;&nbsp; 0.75<br>رزیتا جوادی 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; محمدرضا حیدری 3.6<br>علی شاهپوری 2.9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مریم قلاوندراد 6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>سعید غلامی 4.5<br>مرضیه افشین فر6<br>پری حسینی 4.6</font><br> text/html 2014-08-22T00:49:10+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی کلاس رفع اشکال محاسبات عددی http://www.teach20.ir/post/217 سلام<br>کلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی روز امتحان 3شنبه 93/6/4 ساعت 8 صبح قبل از امتحان برگزار می گردد.<br> text/html 2014-05-03T02:48:59+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 دانشگاه آزاد نجف آباد http://www.teach20.ir/post/215 <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" height="266" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><font size="2">&nbsp;</font>شماره دانشجویی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><font size="2">&nbsp;</font>نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">39003308</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">2.8<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101054</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39001279</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;0.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102175</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100271</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39006472</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38904686</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38901472</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38803032</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100583</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101320</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102194</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100443</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;309106859</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102267</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38903569</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.7</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101452</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38901974</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39106886</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.9</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100014</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100914</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102693</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;30101196</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39204999</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;6</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003372</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003793</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002539</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.6</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002984</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002699</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100254</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.9</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38906353</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.1</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102888</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38902947</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.3<br></td></tr></tbody></table> text/html 2014-01-10T02:40:27+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی2 ایمنی صنعتی و ماشین ابزار http://www.teach20.ir/post/214 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با سلام<br>نمرات زیر از 60 می باشد. <br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسین فاطمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">0 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سمیه میرزایی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;ابراهیم شماعی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">46 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">جلال رحمتی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">33 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;محمد نادری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">55 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">صادق نادری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">12<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علی پرتو <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;28</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">فرید محبی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">54 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مهدی جعفری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;28</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">بهزاد پاخیره زن <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">8 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;حمیدرضا مقومی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">10 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد مهدی نادریان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد امین زمانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد مهرابی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مهرداد اسماعیلی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">38 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مجتبی سبحانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مریم احمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">34 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">ابراهیم مقومی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;حمید سعیدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">50 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علیرضا کاظمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">36 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;علی سرشار<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;57</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">یویف شعرباف زاده <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">35 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محسن صفری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">رضوان موسویان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">30 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسام قربانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سمیه میرزاده <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">9 <br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="middle" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;علیرضا ستوده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">55 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مهران دهقانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;60</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سیف اله پریشانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">45 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سعید احمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">53 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">امید ایران نژاد <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;12</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسین بهامیری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">24 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علیرضا گودرزی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">52 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سجاد افتادگان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;16</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سعید حیدری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">59 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد رضا رفیعی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">57 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مهدی امیری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">33 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">عبدالحسین رستمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">18 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مسعود کریمی&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">35 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-27T13:31:18+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی کلاس های جبرانی درس ریاضی عمومی1 موسسه پالایش خمینی شهر http://www.teach20.ir/post/213 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی1 می رساند کلاسهای جبرانی این روز شنبه 14 دیماه ساعت 8 الی 11 برگزار می گردد.<br></font></font> text/html 2013-12-27T13:10:59+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی کلاس های جبرانی درس ریاضی عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل موسسه پالایش خمینی شهر http://www.teach20.ir/post/211 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی2 و معادلات دیفرانسیل دانشگاه پالایش می رساند کلاس های جبرانی این دروس به صورت زیر می باشد:<br>ریاضی2 روزهای یکشنبه 8 و 15 دیماه ساعت 13 الی 15 و یک جلسه روز قبل از امتحان پایان ترم<br>معادلات دیفرانسیل روزهای یکشنبه 8 و 15 دیماه ساعت 15 الی 17 و یک جلسه روز قبل از امتحان پایان ترم<br>ساعات کلاسهای قبل از امتحان پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد.<br></font></font> text/html 2013-12-27T12:11:03+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی1 رشته های پالایش، حسابداری و معماری دانشگاه پالایش http://www.teach20.ir/post/210 با سلام <br>&nbsp; نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی1 زیر از 6 نمره میباشد.<br><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 50%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;نمره<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;مرضیه حاتمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;مهسا صفراحمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1.25</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;زهرا افشاری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;صفورا حیدری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;امیرحسین آزادمهر<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;4.25</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;فاطمه پیرفاتحی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp; زهرا حیدری</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;سمیرا سیدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.75</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;حسنی تیری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2.75</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;علی پناهی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;فرزاد حیاتی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.25</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;امیر فتحی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;سعید فرشادفر<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;امیر میرلوحی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;محسن مرادی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;اشکان نادری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2.75</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;شاهین رحیمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;حسن یارعلی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;پریا کنی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;فاطمه ربیعی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;حجت برخوردار<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;علی ابراهیمی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.75</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;محمد اسکندری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.25</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;انوالفضل سعید<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1.25</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;محمد دادخواهی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;ایمان رضایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;معصومه رجبی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;0.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;پروین نوبهار</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;1.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-16T00:13:54+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی 2 دانشگاه آزاد نجف آباد http://www.teach20.ir/post/208 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با سلام<br>نمرات زیر از 60 نمره می باشد. دانشجویانی که مایل به مشاهده برگه میان ترم خود می باشند روز شنبه 30 آذر ساعت 10.15 الی 10.30 به کلاس 101 کامپیوتر مراجعه نمایند.<br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39101652&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39201457 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;38906294</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39101166</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">41 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39100683&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">52 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39101063&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">50 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حیدری&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">52 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39101207</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">48 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39100364 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">44 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39102015&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">41 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39102024 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">9 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">38800453&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">19 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39102638&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">33 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39106684 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">42 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">38700805&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39100096 </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">24 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">طوسی پور&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">22 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;38800613</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">36 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمدی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">31 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39105913 </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39100242&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">8<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">38901906&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39105730&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">12 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39100903 </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">37 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">کروندی&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">15 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39106125&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">13 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3913295&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">20 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39105983 </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">13 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39106227&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">0 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">واحدی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">0 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">8900727 3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">28 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">جنت <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">28 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;پیراسته </td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">9 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39100994&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">10 <br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr></tr></tbody></table>&nbsp;<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br> </font> text/html 2013-12-15T14:28:52+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس ریاضیات پایه دانشگاه آزاد نجف آباد http://www.teach20.ir/post/207 <div align="center"><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با سلام</font></font><br></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نمرات زیر از 60 نمره می باشد.</font></font><br></div></div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علیجانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">9 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سبزوار <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">23 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">آل ابراهیم <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">23 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">یوسفیان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">18 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">گلفامی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">ایزدی&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">30 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">شفیعی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">36 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">عسگری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">24 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نصر اصفهانی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;43</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">جعفری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">16 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;رضاییان فرد<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">زلفی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">1 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;یکپایی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">26 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">عزیزی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">40 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;محرابیان</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">40 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">واحدی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">15<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مردانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">26 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">رحیمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">26 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;کیوانداریان</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">50 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">نیرومند <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">17 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">بقولی زاده <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">15 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">آبرویی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">19 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;اسحاقی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">16 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">واعظ <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">12 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">احمدی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">8 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">عابدی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;11</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">شمس <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">57 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table><div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></div> text/html 2013-12-15T12:18:30+01:00 www.teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه پالایش رشته مهندسی نفت http://www.teach20.ir/post/206 <div align="center"><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با سلام </font><br></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نمرات زیر از 60 نمره می باشد.</font><br></div></div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151035</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;49</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151079</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;53</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151016</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;60</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151069</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;50</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151090</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;54</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151062</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;54</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151041</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;60</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151023</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;60</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151055</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;60</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151065</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;51</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151004</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;57</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151001</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;48</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151050</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;19</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151097</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;11</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151096</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;41</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151014</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;49</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;طالقانی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151048</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;42</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151025</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;42</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151011</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151087</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;28</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151092</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;49</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151022</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;12</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151070</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;29</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151088</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;30</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151046</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;46</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151042</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;35</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;9111151091</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;32</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table><div align="center"><br></div> text/html 2013-12-14T16:20:02+01:00 www.teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 دانشگاه آزاد نجف آباد http://www.teach20.ir/post/205 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با سلام <br>نمرات زیر از 6 نمره می باشد.&nbsp; <br></font> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">شماره دانشجویی</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نمره امتحان</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">39002782</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">2.4</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38901855</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">2.5<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39003742</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">2.2<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39003699</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">2.4<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38902396</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.7<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;mso-yfti-lastrow:yes"><td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39005487</span></p> </td><td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4.2<br></td></tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">39003526</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4.2<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38801313</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">2<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39006472</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">0.9<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38803032</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">0<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"><br></td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106"><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39000677</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4<br></td> </tr> </tbody></table> </div> <br> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" height="304" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="247"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">شماره دانشجویی</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نمره امتحان</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">39204953<br></span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.2<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">38805537</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">2.4<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39002753</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.9<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39002943</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39000711</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.9<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39003417</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4.5<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38900885</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38712525</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">1<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38900451</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.5<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39101942</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3.5<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39003705</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">3<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>39003276</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">4.2<br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:79.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" valign="top" width="106"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>38902512</span></p> </td> <td style="width:79.8pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" align="center" valign="top" width="106">5.2<br></td> </tr> </tbody></table>&nbsp; <br><br></div> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> <br>