اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان ضمن عرض خیرمقدم خدمت اساتید و دانشجویان گرامی؛ سایت اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان، سایت فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای معتبر و تراز اول کشور می باشد که به امر تدریس دروس ریاضی در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان اشتغال داشته و جزء مدرسان برتر به شمار می آیند. این سایت جهت ارتباط هرچه سریعتر و بهتر بین اساتید و دانشجویان طراحی گردیده است. پل ارتباطی ما و شما، بخش تماس با مدیر (قسمت فوقانی سایت) می باشد. http://teach20.ir 2020-10-21T06:49:51+01:00 text/html 2016-11-27T18:19:14+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی میانترم تحقیق در عملیات 1 http://teach20.ir/post/232 <div align="right">با سلام نمرات زیر از 6 نمره میباشد.<br></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="639" height="287" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;شماره شناسایی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;نمره</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;شماره شناسایی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;نمره</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39406907</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39405103</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400190</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39406608</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39300222</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39305380</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39404562</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39302336</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400240</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39203076</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403389</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39404446</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39304626</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.25</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39302904</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39300977</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39106794</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400654</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;سیدسجاد حسنی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403294</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;حسن مزنبی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400274</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;سیدمهدی میرمحمدصادقی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39307251</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;سعید قصری<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3</font></td></tr></tbody></table><div align="center"><br></div> text/html 2016-11-27T18:04:04+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی میانترم تحقیق در عملیات 1 http://teach20.ir/post/231 با سلام نمرات میانترم&nbsp; زیر از 6 نمره میباشد.<br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="607" height="299" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;شماره شناسایی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;نمره</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">شماره شناسایی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">نمره</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">39105643<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">3<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39401051</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39306234</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39206685</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39302396</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;1.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39402572</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39306613</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400297</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39405096</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;6</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39404477</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39305221</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39401117</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39307110</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403643</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39307012</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;2.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400013</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39401655</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;6</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39401486</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39306778</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403291</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;3.5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39301113</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39400351</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;5</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403906</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39306581</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39404742</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;4.5</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;39403433</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><font size="2">&nbsp;0.5</font></td></tr></tbody></table><br> text/html 2016-01-02T16:20:36+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات1 رشته مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد http://teach20.ir/post/230 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام <br>نمرات زیر از 6 نمره میباشد.<br><br></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="620" height="250" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره شناسایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمره<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره شناسایی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39105643<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39304556<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">1<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39102856<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.8<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39106886<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3.7</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39303481<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39305743<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39301363<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39304995<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300628<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300547<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3.7<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39105844<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300447<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.9<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39304730<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3.2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39306929<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">2.2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300261<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">5.2<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39201527<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">2.4<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39305688<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.3<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300626<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.3<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39305022<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.1<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39101791<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3.8<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">هادی بهجت<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.7<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39305022<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.8<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39303719<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">2.2<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39300660<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.6<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39301678<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39306851<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">1.8<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39101813<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">0.5<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39302672<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">5<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">39304192<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4.8<br></td></tr></tbody></table><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="620" height="201" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39201907</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;1.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39305129</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;0.7</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39200470</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39303555</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39101344</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.6</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39304137</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39301832</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;4.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39304264</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.9</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39303661</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;3.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39304025</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39200470</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">2.7 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39304625</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;5.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39101603</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;1.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39303461</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;1.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39100767</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.9</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39102267</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;4.2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39302181</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;5.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39300802</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.8</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39304614</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;4.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39305463</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;4.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39303971</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;5.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39301397</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;5.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39201225</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;39303896</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;2</td></tr></tbody></table> text/html 2015-11-14T16:46:39+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی تاریخ امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات 1دانشگاه ازاد نجف اباد http://teach20.ir/post/227 <font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>به اطلاع دانشجویان درس تحقیق در عملیات 1،&nbsp; رشته مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد می رساند امتحان میان ترم این درس برای گروه اول تاریخ 15 آذر و برای گروه دوم تاریخ 22 آذر می باشد. <br><b>توجه اینکه دانشجویان فقط&nbsp; مجاز به شرکت در امتحان گروهی هستند که نام آنها در لیست حضور و غیاب همان گروه باشد و حق تغییر گروه ندارند.</b><br></font></font> text/html 2015-11-13T15:55:05+01:00 teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد نجف اباد http://teach20.ir/post/226 <font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>نمرات زیر از 60 نمره می باشد. به منظور کم شدن حجم مطلب فقط نام کسانی که تشابه اسمی دارند درج شده است. دانشجویانی که مایل به مشاهده برگه خود هستند می توانند چهارشنبه 27 آبان ساعت 12:15 به همان کلاس درس مراجعه کنند.<br><br>نام خانوادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; نام خانوادگی&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نمره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نام خانوادگی&nbsp;&nbsp; نمره<br><br>&nbsp;ابدالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; احمد درویش &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; احمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br>&nbsp;امامی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; انالویی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انالویی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7<br>بلدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهجتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیمنیار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25<br><br>تیموری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهقانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رحیمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46<br>رضایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ریسمانچیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زراعتکار&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35<br>زمین کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلیمانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیاسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21<br>شماعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عطایی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرامرزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br><br>رضا کاظمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالفضل کاظمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کتیرایی فر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>کشاورزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گودرزی فرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لطفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>رامین محمدی&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معتمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13<br><br>ملک احمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ملک زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرابی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<br>میرمعنایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نادری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نامداری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53<br>همتی ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شمس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br>مومنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br><br><br>اسماعیلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اشرف پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بقال پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29<br>بلوطی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهارلویی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جابر انصاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24<br>جورکش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حاج هاشمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنجبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<br><br>سلیمانی باباد42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاه پسندی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شریفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br>شفاعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طاهر زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عسل علی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<br>علی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلامی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرقانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7<br><br>قاسم زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قریشی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<br>محمد کاظمی 17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدجواد کاظمی 13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علیرضا محمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br>مهدی محمدی 42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میرلوحی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هادیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<br><br>وکیلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; آقاجانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یلمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19<br>بدری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ربی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلطانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27<br>موسوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<br></font></font> text/html 2015-11-13T08:02:36+01:00 teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم و کوییز درس آمار2 مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد http://teach20.ir/post/225 <font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>نمرات میان ترم از 70 و نمرات کوییز از 20 نمره می باشد. کسانی که در مجموع نمره ای کمتر از 45 دریافت کرده اند و کسانی که در میان ترم شرکت نکرده اند، بهتر است نسبت به حذف درس اقدام نمایند. برای مشاهده برگه میان ترم روز یکشنبه 24 آبان پس از ساعت کلاسی خود مراجعه کنید. <br><br>نام و نام خانوادگی&nbsp;&nbsp; میان ترم&nbsp; کوییز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نام و نام خانوادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میان ترم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کوییز<br>پریسا استکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سحر آیتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>مهدی براتی منش&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاطمه جعفری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 20<br>سینا حسن زاده &nbsp; &nbsp; &nbsp; 44 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ریحانه حق شناس &nbsp;&nbsp; 34 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<br><br>احسان خداوردیان &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عبدالرضا خردمند &nbsp; &nbsp; &nbsp; 59 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; غ<br>مریم دهقان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 51 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; علی طغیانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 57 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 20 <br>امیر عباس عارفی &nbsp; &nbsp; &nbsp; 47 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; الناز عبدالهی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 49 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 20<br><br>مسعود فروتن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; پرهام کیانپور &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 42 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20<br>رضا گلفامی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 36 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مهدی ماهوش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 44 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<br>الیاس مجیدی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یاسمن مظاهریون &nbsp; &nbsp; 19 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غ<br><br>علی میرسعیدی &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 42 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; کیمیا نادری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 50 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10<br>نیما نژادزاده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 40 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; رضا نصراصفهانی &nbsp; &nbsp; 59 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 20<br>طه نمکی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; حسین یعقوبی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 47 &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br><br><br>امین ابراهیمی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مسعود آقاعابدی &nbsp; &nbsp; &nbsp; 62 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غ<br>حجت اله اکبری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محمد ال ابراهیم &nbsp; &nbsp; &nbsp; 44 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5<br>صالح امانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 38 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; فرشاد باقری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 41 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2<br><br>محمد بخت آور &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; حسین پور اسماعیل&nbsp; 36 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 12<br>محمدحاجی رسولی&nbsp; 63 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بهناز خاکی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<br>رحمت اله خدادادی &nbsp;&nbsp; 59 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; امیرحسین رحیمی &nbsp; &nbsp; 27 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<br><br>شهاب روشنایی &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 29 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 18 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ندا زراعت کار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ<br>زهرا ستاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمان سلیمانی پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ<br>جواد صالحی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افشین عسگری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br><br>آرین علاسوندیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علیرضا علیجانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غ<br>حمید فاضل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پریسا قاسمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 56 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20<br>زهره محمدی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 54 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; علی مظاهری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 43 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 20<br><br>علی منتظری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 56&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; شکوه مهدی پور &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 15<br>سعید میرعبداله &nbsp; &nbsp; &nbsp; 41 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مهدی نصر اصفهانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; 34 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5<br>محمدامین نوروزی &nbsp;&nbsp; 59 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 &nbsp;&nbsp; <br></font></font> text/html 2015-04-25T12:40:46+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میانترم تحقیق در عملیات 2 http://teach20.ir/post/222 سلام نمرات میانترم زیر از 6 نمره میباشد.<br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="407" width="549"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره شناسایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;شماره شناسایی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39203890</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38801313</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39205032</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39006601</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204922</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100741</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206545</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100068</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002597</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38901779</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002450</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38901415</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39105707</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39205186</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39003463</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39100396</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206480</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002984</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102754</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;3.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39003000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204854</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39002809</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39105573</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39206429</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;4.9</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39101921</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102261</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39001279</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39102776</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204906</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39204642</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;38712525</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;39005992</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;1.8</td></tr></tbody></table><br> text/html 2015-01-15T18:30:49+01:00 teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس آمار و کاربرد ان در مدیریت 2 نجف آباد http://teach20.ir/post/221 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام نمرات زیر از 6 است. که از امتحان میان ترم باضافه نمرات کوییز به دست آمده است.<br>مهسا احسان پور&nbsp; 3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرضیه احمدی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پریسا استکی 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سهیلا افرا 4<br>مریم بابادی 0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مازیار زارعی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد جواد شکرانی 3.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نرگس عباسی مهر 3<br>علیرضا عطایی 0.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امیدرضا قنادی اف0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجید کیوانداریان 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینعلی کریمی4.4<br>فاطمه کریمی 3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاسم کیانی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهداد محرابیان 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حامد مهراذین 4.5<br>محبوبه میرلوحی 5.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرش میری 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میثم نکویی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میلاد نوربخش 1.7<br>فیمه یزدانی 5.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی اله جلالی 2<br></font></font> text/html 2015-01-04T04:44:16+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس ریاضی كاربردی دانشگاه نور و دانش http://teach20.ir/post/220 <div align="center"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.</b><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مهرالسادات موسوی نژاد 4.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرداد كیانی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میثم محمدی 1.2<br>فرشید پیرعلی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگار بختیاریان 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; سینا عشقی نژاد 3.2<br>محمدثه كنگازیان 5.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهشید السادات حجازی 2.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهره آقایی 2.3<br>مهسا سمادی 4.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لیلا شاهینی 3.1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چرمی5</font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>زینب حیدری 11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرنوش بهرامی 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیا اسماعیلی 2.6 <br>طاهره حسنی 3.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راضیه میرزایی 3.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مریم محمدی 4.9<br>مهسا شاهنوشی 6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرشته السادات عقیلی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرجان احمد پور 2<br>صبا ابراهیمی 3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وحید زمانی 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معصومه نریمانی 1.5<br>محدثه قائد امینی 3.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهرا كریمی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرضیه طهجاسی 2.7<br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;بهجت السادات نریمانی 3</font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شیوا خلیلی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهشاد رستمی&nbsp; 2.5<br>مجید سخایی 2.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سینا نظری 0<br></font></font> text/html 2015-01-04T04:32:10+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات موسسه آموزش عالی نور و دانش http://teach20.ir/post/219 <div align="center"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.<br></b><div align="right"><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مرضیه افشین فر 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسرین ریاحی 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد یزدانی 2.4<br>احمد معظم 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصطفی پریشانی 3.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهزاد جلالی 4.2<br>سعید غلامی 5.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الهام موسوی 2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزیتا جوادی 2.4<br>علی شاهپوری 2.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رامین افضل 4.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سید محمد موسوی 2.4<br>جلیل محمدی 5.25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی قدیری 3.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاطمه الدیاری 4.5<br>فاطمه ذوالفقاری 4.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاطفه رحیمی 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفرزاده 4<br>حسین غلامی 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدجواد فرجزاده 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا مهربانی 3.1<br>محمدرضا حیدری 3.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طاهره كیانی 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سجاد دهخدا 3.9<br>حمید موذنی 1.9<br></font></font></div></div> text/html 2015-01-04T04:20:50+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس ریاضی 2 موسسه آموزش عالی نور و دانش http://teach20.ir/post/218 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.</b></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهدی تاج پرست 2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی قدیری 2<br>مصطفی پریشانی 4.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاطمه الدیرادی 5.3<br>احمد منظم 3.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمید موذنی 2.7<br>محمد یزدانی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رامین افضل 5.3<br>فاطمه ذوالفغاری 3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی جعفر زاده 1.7<br>الهام موسوی 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سجاد دهخدا 2.3<br>بهزاد جلالی 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلیل محمدی 1<br>حسین غلامی 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهران عظیمی 4.5<br>عاطفه رحیمی 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهربانی&nbsp;&nbsp; 0.75<br>رزیتا جوادی 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; محمدرضا حیدری 3.6<br>علی شاهپوری 2.9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مریم قلاوندراد 6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>سعید غلامی 4.5<br>مرضیه افشین فر6<br>پری حسینی 4.6</font><br> text/html 2014-08-22T05:19:10+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی کلاس رفع اشکال محاسبات عددی http://teach20.ir/post/217 سلام<br>کلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی روز امتحان 3شنبه 93/6/4 ساعت 8 صبح قبل از امتحان برگزار می گردد.<br> text/html 2014-05-03T07:18:59+01:00 teach20.ir خانم امیریوسفی نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 دانشگاه آزاد نجف آباد http://teach20.ir/post/215 <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" height="266" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;شماره دانشجویی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><font size="2">&nbsp;</font>شماره دانشجویی</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><font size="2">&nbsp;</font>نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">39003308</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">2.8<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101054</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39001279</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;0.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102175</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100271</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39006472</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38904686</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38901472</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38803032</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100583</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101320</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.8</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102194</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100443</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;309106859</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102267</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38903569</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.7</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39101452</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38901974</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39106886</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.9</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100014</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100914</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102693</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.6</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;30101196</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39204999</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;6</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003372</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2.4</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003793</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.4</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002539</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;1.6</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002984</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;2</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39002699</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.2</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39100254</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.9</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38906353</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.1</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39102888</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;5.7</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;38902947</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;3.3</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;39003000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;">&nbsp;4.3<br></td></tr></tbody></table> text/html 2014-01-10T06:10:27+01:00 teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی2 ایمنی صنعتی و ماشین ابزار http://teach20.ir/post/214 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با سلام<br>نمرات زیر از 60 می باشد. <br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نام و نام خانوادگی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;نمره</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسین فاطمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">0 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سمیه میرزایی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">3 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;ابراهیم شماعی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">46 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">جلال رحمتی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">33 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;محمد نادری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">55 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">صادق نادری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">12<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علی پرتو <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;28</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">فرید محبی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">54 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مهدی جعفری<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;28</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">بهزاد پاخیره زن <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">8 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;حمیدرضا مقومی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">10 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد مهدی نادریان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد امین زمانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">25 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد مهرابی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مهرداد اسماعیلی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">38 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مجتبی سبحانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">60 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;مریم احمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">34 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">ابراهیم مقومی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">4 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;حمید سعیدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">50 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علیرضا کاظمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">36 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;علی سرشار<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;57</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">یویف شعرباف زاده <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">35 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محسن صفری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">14 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">رضوان موسویان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">30 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسام قربانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;33</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سمیه میرزاده <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">9 <br></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="middle" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;علیرضا ستوده<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">55 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مهران دهقانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;60</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سیف اله پریشانی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">45 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;سعید احمدی<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">53 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">امید ایران نژاد <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;12</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">حسین بهامیری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">24 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">علیرضا گودرزی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">52 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سجاد افتادگان <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;16</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">سعید حیدری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">59 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">محمد رضا رفیعی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">57 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مهدی امیری <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">33 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">عبدالحسین رستمی <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">18 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">مسعود کریمی&nbsp; <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">35 <br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-27T17:01:18+01:00 teach20.ir رسول نقدعلی فروشانی کلاس های جبرانی درس ریاضی عمومی1 موسسه پالایش خمینی شهر http://teach20.ir/post/213 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با سلام<br>به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی1 می رساند کلاسهای جبرانی این روز شنبه 14 دیماه ساعت 8 الی 11 برگزار می گردد.<br></font></font>