با سلام
ضمن تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز، سرفصل مطالب تدریس شده در جلسات آخر سال 90 به شرح زیر می باشد.
لازم است که دانشجویان گرامی با تسلط کامل بر این مطالب در جلسات سال جدید حضور به عمل آورند چون این مطالب به هیچ وجه تکرار نخواهد شد.

معادلات دیفرانسیل 8-10

حل معادلات کوشی اویلر از هر مرتبه ای، روش کاهش مرتبه برای معادلات فاقد x و فاقد y، روش کاهش مرتبه با داشتن یک جواب، روش های حدس زدن یک جواب معادله دیفرانسیل.


معادلات دیفرانسیل 10-12 و 13:30-15:30

یافتن جواب های غیرعادی معادلات دیفرانسیل، مسیرهای متعامد در مختصات قطبی و دکارتی (اتمام فصل 2 کتاب اخوان)، (شروع فصل 3 کتاب اخوان) روش های یافتن جواب عمومی معادلات دیفرانسیل خطی، همگن، باضرائب ثابت از هر مرتبه ای.

ریاضی عمومی 2

مبحث پیوستگی، مشتقات جزئی، مشتق سویی ، گرادیان ، مشتق پذیری توابع چند متغیره، مشتق کل، کاربرد مشتق کل، یافتن معادله صفحه مماس و قائم بر رویه.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 اسفند 1390    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: ریاضی عمومی2 -2-91-90، معادلات دیفرانسیل2-91-90،     | نظرات()