با سلام
نمرات زیر از 6 نمره میان ترم می باشد. دانشجویان جهت مشاهده برگه های خود می توانند روز دوشنبه 16 خرداد ساعت 13.30 الی 14 به کلاس 105 دانشکده علوم انسانی مراجعه نمایند.
 890995448 5.3 890996139 5
 89099408 3.9 890992199 3.7
 890991898 3.6 890994194 3.5
 890994498 3.4 890995906 3.3
 890988117 3.2 890994480 3.2
 890986672 3.1 890993331 3
 890994098 2.8 890993081 2.6
 890986084 2.1 890985737 1.8
 890996371 1.6 890991937 1.5
 890993103 1.4 891078140 1.3
 891205799 1.2 890996844 1.2
 890994856 1.1 890994081 1.1
 890994712 1 890996555 1
 890994430 0.9 890996499 0.9
 890986038 0.9 890993880 0.9
 891067215 0.7 890995043 0.5
 890996205 0.4 890994068 0.2
 890991725 0.2 890994216 0.2
 890993573 0.1 890988226 0.1
 890996862 0 890985979 0
 890996119 0  

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 خرداد 1390    | نام استاد: رسول نقدعلی فروشانی    | طبقه بندی: ریاضی 1،     | نظرات()